Tình Trong Dĩ Vãng
Tự Truyện: Linh Phương
 

Tình Trong Dĩ Vãng

 

© 2000 by Linh Phương Productions

 

 

 

Tự truyện của Linh Phương qua các giọng đọc: Băng Tâm, Hải Triều, và Thục Đoan