Tình Trong Dĩ Vãng – Tự Truyện : Linh Phương

  • Artist

    Linh Phương

  • Released

    2000

Tự truyện của Linh Phương qua các giọng đọc: Băng Tâm, Hải Triều, và Thục Đoan

Xem thêm